Tag: Máy Bay Bà Già

Toàn máy bay bà già hạng nặng

nói chuyện, uống rượu và làm món thịt quay. Chúng tôi chào họ và khi tôi thấy rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi quyết định rằng tốt hơn hết cả ba chúng tôi nên vào một căn phòng mà chúng tôi dùng để thăm viếng và đó l...