Tag: Bỡ Ngỡ

Lần đầu đi khách nên còn khá bỡ ngỡ

Vì vậy, Ammi nói - không không, bạn đi... Tôi sẽ đánh thức họ dậy sau khi nấu xong một bữa ăn no nê. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của Ami trở nên ngắn lại...có nghĩa là suy nghĩ của Ami về tình dục đang trở nên rất nón...